Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vedtægter

K A B B
Stiftet 1. november 1921.
Motto: ”De skal se GUD”


FORMÅL OG VIRKE

1. Navn, grundlag og formål:

Stk. 1: Organisationens navn er: Kristeligt Arbejde Blandt Blinde, forkortet KABB.

Stk. 2: Grundlaget for arbejdet er Folkekirkens bekendelsesskrifter, som er Bibelen og de Lutherske Bekendelsesskrifter.

Stk. 3: Organisationens formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede.

2. Hjemsted

Organisationens hjemsted er til enhver tid den kommune, hvori kontoret er beliggende.

3. Medlemskab

Medlem af KABB er enhver, der årligt betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

4. Økonomi og regnskab

Stk. 1: Organisationens økonomi, der er baseret på gaver, legater, arv, kollekter, overskud fra aktiviteter, afkast af investeringer m.v., administreres af den daglige leder under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2: Alle midler skal anvendes i overensstemmelse med KABB’s formål.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4: Regnskabet udarbejdes i henhold til gældende lovgivning og revideres af en statsautoriseret – eller registreret revisor, som vælges af bestyrelsen.

Stk. 5: Det reviderede årsregnskab godkendes på første ordinære bestyrelsesmøde efter årsskiftet.

5. Investeringer

Stk. 1: Formålet med investering af KABBs midler er at opnå et afkast, der kan medfinansiere foreningens drift.

Stk. 2: Investeringens risiko skal balanceres konservativt mellem hensynet til et fornuftigt afkast og en forsvarlig risiko. Investering i værdipapirer tilrettelægges sådan, at foreningen til enhver tid har reserver, svarende til de kommende to års budgetunderskud (inden evt. arveindtægter).

Stk. 3: Der må kun investeres i værdipapirer, der er noteret på Københavns Fondsbørs.

Stk. 4: Foreningen må ikke investere i fast ejendom, med mindre dette sker for at huse foreningens aktiviteter.

Stk. 5: Investering af værdipapirer og løbende investeringspleje foretages af den daglige leder i samarbejde med foreningens kasserer samt evt. en ekstern investeringsrådgiver.

GENERALFORSAMLINGEN

6. Generalforsamling

Stk. 1: KABB afholder generalforsamling hvert andet år – ulige år – inden udgangen af juni måned.

Stk. 2: Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet siden sidste generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af regnskaber for de foregående 2 år til orientering.
  4. Valg til bestyrelsen.
  5. Indkomne forslag.
  6. Eventuelt

Stk. 3: Orientering om dato for generalforsamling sker med et varsel på fire måneder. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 1 måned før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4: Alle, der er medlemmer (jf. § 3), har stemmeret.

Stk. 5: Der kan brevstemmes.

Stk. 6: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7: Bestyrelsesvalget foregår ved skriftlig afstemning.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er KABB-medlemmer, der er myndige, medlemmer af Folkekirken eller anden evangelisk-luthersk menighed, og som vil arbejde for KABBs grundlag og formål (jf. § 1).

Stk. 9: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt eller på lydmedie og skal være kontoret i hænde to måneder forud for generalforsamlingen.

Stk. 10: Kandidater til bestyrelsen anmeldes skriftligt og skal være kontoret i hænde to måneder inden generalforsamlingen. Enhver bestyrelseskandidat skal skriftligt tilkendegive villighed til at lade sig opstille.

Stk. 11: Navnene på de foreslåede kandidater præsenteres for alle medlemmer i Lydbladet forud for generalforsamlingen. De anføres i alfabetisk rækkefølge. Dog således at de bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt, nævnes først.

Stk. 12: De to bestyrelseskandidater, der opnår flest stemmer uden at opnå valg til bestyrelsen, er bestyrelsessuppleanter.

Stk. 13: Valgperioden er fire år – for suppleanter dog kun to år.

Af bestyrelsen afgår henholdsvis tre og to ved de ordinære generalforsamlinger.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker med et varsel på mindst 1 måned.

 

BESTYRELSEN

8. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: KABB ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Flertallet skal tilhøre gruppen af blinde og svagsynede.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på den ordinære generalforsamling. Konstitueringen gælder frem til næstfølgende ordinære generalforsamling. Det tilstræbes, at formanden skal tilhøre gruppen af blinde eller svagsynede.

Stk. 3: Den daglige leder, 1. suppleanten og kassereren kan deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret. Bestyrelsen kan indkalde andre relevante personer til at deltage i bestyrelsesmødet. Ligeledes med taleret men uden stemmeret.

Stk. 4: Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året.

9. Tegningsregel

Stk. 1: KABB tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den daglige leder.

Stk. 2: Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer eller den daglige leder har ikke andel i KABB’s formue og hæfter ikke juridisk for organisationens gæld.

10. Ansvar og kompetence

Stk. 1: Bestyrelsen antager og afskediger organisationens daglige leder og udarbejder dennes stillingsbeskrivelse.

Stk. 2: Ved ansættelse af øvrige medarbejdere med ledelses- og repræsentative funktioner samt indlæsere skal bestyrelsen inddrages – mens den daglige leder selv har ansættelseskompetencen for øvrige medarbejdere.

Stk. 3: Bestyrelsen leder det overordnede KABB-arbejde i henhold til nærværende vedtægter med ansvar over for generalforsamlingen.

ÆNDRINGER

11. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver tilslutning på 2/3 flertal af en fuldtallig bestyrelse.

Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 majoritet, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde med minimum 2 måneders varsel, hvor forslaget så kan vedtages med 2/3 af de fremmødte uanset antal.

12. Ophørsbestemmelse

Såfremt KABB ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit formål, skal organisationen opløses.

Beslutning om opløsning træffes efter reglerne i § 11.

Mulige overskydende midler tilfalder, efter bestyrelsens beslutning, andet arbejde, der vil virke for at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede i Danmark.

IKRAFTTRÆDELSE

13 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter af 2. juni 2017, er godkendt på bestyrelsesmødet den 4. november 2020 i Sønder Felding.

 

Lene Friis Thorkildsen                  Birthe Haahr

Formand                                      Næstformand

 

Carl Henrik Kristensen                 Anna Højgaard

 

Susanne Schmidt Laursen