Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vedtægter

K A B B
Stiftet 1. november 1921.
Motto: ”De skal se GUD”


 

FORMÅL OG VIRKE

§ 1. Navn, grundlag og formål:

Stk. 1: Organisationens navn er: Kristeligt Arbejde Blandt Blinde, forkortet KABB.

Stk. 2: Grundlaget for arbejdet er Folkekirkens bekendelsesskrifter, som er Bibelen og de Lutherske Bekendelsesskrifter.

Stk. 3: Organisationens formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede.

§ 2. Hjemsted

Organisationens hjemsted er til enhver tid den kommune, hvori kontoret er beliggende.

§ 3. Medlemskab

Medlem af KABB er enhver, der årligt betaler det af bestyrelsen fastsatte kontingent.

§ 4. Økonomi og regnskab

Stk. 1: Organisationens økonomi, der er baseret på gaver, legater, arv, kollekter, overskud fra aktiviteter m.v., administreres af den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2: Alle midler skal anvendes i overensstemmelse med KABB’s formål.

Stk. 3: Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4: Regnskabet udarbejdes i henhold til gældende lovgivning og revideres af en statsautoriseret – eller registreret revisor, som vælges af bestyrelsen.

Stk. 5: Det reviderede årsregnskab godkendes på første ordinære bestyrelsesmøde efter årsskiftet.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1: KABB afholder generalforsamling hvert andet år – ulige år – inden udgangen af juni måned.

Stk. 2: Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om arbejdet siden sidste generalforsamling.
3. Fremlæggelse af regnskaber for de foregående 2 år til orientering.
4. Valg til bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Stk. 3: Orientering om dato for generalforsamling sker med et varsel på fire måneder. Dagsordenen skal være medlemmerne i hænde senest 1 måned før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4: Alle, der er medlemmer (jf. § 3), har stemmeret.

Stk. 5: Der kan brevstemmes.

Stk. 6: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7: Bestyrelsesvalget foregår ved skriftlig afstemning.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er KABB-medlemmer, der er myndige, og som er medlemmer af Folkekirken.

Stk. 9: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt eller på lydmedie og skal være kontoret i hænde to måneder forud for generalforsamlingen.

Stk. 10: Kandidater til bestyrelsen anmeldes skriftligt og skal være kontoret i hænde to måneder inden generalforsamlingen. Enhver bestyrelseskandidat skal skriftligt tilkendegive villighed til at lade sig opstille.

Stk. 11: Navnene på de foreslåede kandidater præsenteres for alle medlemmer i Lydbladet forud for generalforsamlingen. De anføres i alfabetisk rækkefølge. Dog således at de bestyrelsesmedlemmer, der foreslås genvalgt, nævnes først.

Stk. 12: De to bestyrelseskandidater, der opnår flest stemmer uden at opnå valg til bestyrelsen, er bestyrelsessuppleanter.

Stk. 13: Valgperioden er fire år – for suppleanter dog kun to år.
Af bestyrelsen afgår henholdsvis tre og to ved de ordinære generalforsamlinger.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 måneder efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse sker med et varsel på mindst 1 måned.

BESTYRELSEN

§ 7. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: KABB ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Flertallet skal tilhøre gruppen af blinde og svagsynede.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv umidelbart efter valget på den ordinære generalforsamling. Konstitueringen gælder frem til næstfølgende ordinære generalforsamling. Det tilstræbes, at formanden skal tilhøre gruppen af blinde eller svagsynede.

Stk. 3: 1. suppleanten, kassereren og en medarbejder kan deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret. Bestyrelsen kan indkalde andre relevante personer til at deltage i bestyrelsesmødet. Ligeledes med taleret men uden stemmeret.

Stk. 4: Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året.

§ 8. Tegningsregel

Stk. 1: KABB tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med den daglige leder.

Stk. 2: Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer eller den daglige leder har ikke andel i KABB’s formue og hæfter ikke juridisk for organisationens gæld.

§ 9. Ansvar og kompetence

Stk. 1: Bestyrelsen antager og afskediger organisationens daglige leder og udarbejder dennes stillingsbeskrivelse.

Stk. 2: Ved ansættelse af øvrige medarbejdere med ledelses- og repræsentative funktioner samt indlæsere skal bestyrelsen inddrages – mens den daglige leder selv har ansættelseskompetencen for øvrige medarbejdere.

Stk. 3: Bestyrelsen leder det overordnede KABB-arbejde i henhold til nærværende vedtægter med ansvar over for generalforsamlingen.

ÆNDRINGER

§ 10. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver tilslutning på 2/3 flertal af en fuldtallig bestyrelse.

Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 majoritet, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde med minimum 2 måneders varsel, hvor forslaget så kan vedtages med 2/3 af de fremmødte uanset antal.

§ 11. Ophørsbestemmelse

Såfremt KABB ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit formål, skal organisationen opløses.

Beslutning om opløsning træffes efter reglerne i § 10.

Mulige overskydende midler tilfalder, efter bestyrelsens beslutning, andet arbejde med et lignende formål som KABB’s blandt synshandicappede i Danmark eller udlandet.

IKRAFTTRÆDELSE

§ 12 Ikrafttrædelse

Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter af 27. april 2015, er godkendt på bestyrelsesmødet den 2. juni 2017 i Herning.