Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Årsberetning

Årsberetning for KABB 2023

Der sker så meget i den store verden, som vi ikke har indflydelse på. Det kan gøre os bange og utrygge, og tiden føles usikker. Det samme gælder i vores liv hver især, hvor sygdom og modgang kan ramme hårdt. Midt i det, er det helt afgørende at vi har Gud at kunne gå til med alt det, som vi står magtesløse overfor. Det er vores håb og bøn, at KABB kan bruges til at formidle evangeliet om Guds nærvær og være rammen om et kristent fællesskab, hvor vi kan støtte hinanden, når livet gør ondt.

Når jeg ser tilbage på 2023, er det særligt de fire arrangementer, KABB har gennemført, som står klart for mig. Det har været godt gang på gang at kunne indbyde til fællesskab i KABB, hvor blinde og svagsynede kan mødes til gode oplevelser, høre evangeliet, synge og tale om troen på Gud med hinanden. Når man ser hen over året, er det blevet til fire meget forskellige arrangementer, der hver på deres måde har givet udbytte.

Forårstur 28. april

Vi har tidligere forsøgt os med hhv. en mande- og kvindedag i foråret. I år samlede vi det hele i en forårstur fredag den 28. april. Dagen begyndte hos Lene og Gunner Thorkildsen i Sønder Felding. Begge deres stuer og Lenes kontor måtte tages i brug, for med 24 tilmeldte var rammerne fyldt ud med nye og gamle KABB-deltagere fra alle verdenshjørner. Vi blev trakteret med en dejlig brunch, hvor Lenes datter rigtig kræsede for os. Sognepræsten i Sønder Felding, Samuel Høeg fortalte ud fra Salme 23 om Gud som vores hyrde – og Jesus som den gode hyrde, der sætter sit liv til for fårene. Samuel hjalp os også med guitar-spil til sangen.

Næste stop på forårsturen var Skjern, hvor Kari Thygesen bød indenfor i sit nye hjem, hvor hun også har atelier og værksted. Hun viste os en række af sine billeder, og fortalte om de tanker og bibelske begreber, som danner baggrund for de enkelte billeder. Hendes overskrift over alle malerierne er: ”Skabt i glæde – til eftertænksomhed”.

Vi sluttede dagen af med eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær hos KABBs formand Birthe Haahr og hendes mand, Vagn, hvor der også var mulighed for at købe glaskunst og kunstfærdige kort, som to af deltagerne havde lavet.

Sommerstævne 2.-4. juni

I år kom sommerstævnet til at ligge på de allerførste sommerdage ifølge kalenderen. Vejret var også sommerligt, så vi nød at kunne trække ud i gårdhaven, ligesom vi nød den enestående forplejning og det gode fællesskab på Fuglsangcentret. De gode rammer er dog ikke det vigtigste ved et KABB-sommerstævne, for det er så tydeligt, at mange deltagere kommer til sommerstævnet med tunge ting i livsbagagen, som hverken forkælelse eller godt fællesskab kan afhjælpe. Derfor var det godt at blive mødt med de fine indslag omkring årets tema: ”Solopgangen fra det høje”. Når vores liv ikke er på solsiden – og når livets sol går ned, så må det gode budskab om Jesus lyse – at han har banet vejen til himmelen, og at vi i troen får lov at følges med ham. Det er et trygt sted at være!

Henrik Hadberg, præst og afdelingsmissionær fra Munkebo, lagde ud fredag aften med en bibeltime over sommerstævnets tema. Lørdag formiddag tog Leif Kofoed fra Skjern os med rundt i Poul Hoffmanns forfatterskab under overskriften ’Solopgangen fra det høje’, der på samme tid er titlen på en af Poul Hoffmans bøger og et udtryk for den forventning, der bærer hele forfatterskabet.

Efter frokost holdt vi ordinær generalforsamling, og havde dernæst en festlig sangtime under ledelse af Hiddi Højgaard (Hiddisong) fra Aabenraa. Det var godt ikke blot at høre, men også synge, om Jesus som verdens lys.

Lørdagens aftensamling var lagt i hænderne på Bjarne Taulborg fra Haderslev, der er regionsleder i Indre Mission. Han fortalte levende og spændende om Patriarken Jakob, der på et af de mørkeste steder i sit liv blev mødt af Gud i en natlig kamp, der varede lige til solen stod op. Vi sluttede et (måske for) tætpakket sommerstævneprogram med fælles søndagsfejring på Fuglsangcentret.

41 deltagere var med til sommerstævnet, og vi havde også den glæde, at vi kunne byde velkommen til deltagere, der ikke tidligere har været med i KABB.

 

Pilgrimsvandring 8.-10. september

Efter en sommerpause uden KABB-aktiviteter, kunne vi byde velkommen til noget helt nyt, nemlig pilgrimsvandring på Camino Haderslev Næs. Det blev en vellykket tur, hvor 18 deltagere deltog med glæde og engagement i en tur, der trods datoen i september, var velsignet med det dejligste sommervejr.

Efter ankomst og indkvartering på Hotel Norden gik vi fredag eftermiddag den smukke tur langs Dammen til Haderslev Domkirke, hvor vi fik en flot og meget personlig rundvisning. Inden tilbageturen til hotellet blev der tid til en historisk rundtur i bymidten, hvor vi særligt hørte om den store betydning, som Haderslev har haft i forbindelse med reformationen i Danmark. Om aftenen fik vi et foredrag om pilgrimsvandring, så vi var klædt godt på til lørdagens vandring.

Vi begyndte den cirka 12 kilometer lange vandring med at tage færgen til Årø, hvor vi holdt morgenbøn i øens kirke. Tilbage på fastlandet gik turen ad skønne markveje til Øsby Kirke og videre til Grarup Kirke. Vi holdt henholdsvis morgen-, middags- og aftentidebøn i de tre kirker og tog os også tid til at være stille i kirkerummene. Desuden oplevede vi hvordan vandreturen gav både tid og mulighed for at snakke på kryds og tværs.

Pilgrimsvandringen sluttede med en festlig gudstjeneste i en fyldt Hertug Hans Kirke i Haderslev. Sognepræst Kim Legarth havde en særlig velkomst til vores lille gruppe, og flettede på en fin måde pilgrims-temaet ind i sin prædiken. Bedre mål for vandringen end fællesskab om Guds ord, nadver og lovsang kunne man ikke ønske sig.

Der var stemning for at gentage arrangementet, og heldigvis har vi i slutningen af 2023 været så heldige at modtage fondsmidler til endnu en tur, der efter planen vil blive gennemført i efteråret 2024.

Tur til København 11. november

Årets sidste arrangement var en endagstur til København den 11. november, hvor 25 deltog i et tætpakket program. Jyder og fynboer tog toget til København, hvor vi begyndte dagens program med en kort rundvisning og koncert i Københavns Domkirke. Efter en frokost i Storbycenter Bethesda fortalte Christian Lund fra Hillerød om sin opvækst i Haderslev og om sin far, Peter Lund, der var blind kurvemager. Derfra gik turen med Taxi til Lutherkirken på Østerbro, hvor organist Erik Bremer fortalte om sit lange virke som blind organist og hvor vi sang sammen i den smukke kirke. Vi sluttede dagen med gåtur gennem det særprægede Brumleby til Metroen ved Trianglen. Vi blev beriget gennem fællesskabet med hinanden, gennem mødet med spændende fortællinger om livet og troen og ved at opleve nye steder. En intens dag, hvor der ikke kunne stoppes mere ind i programmet, men hvor var det en stor glæde, at KABB efter mange år, igen kunne holde et arrangement i hovedstaden og at vi kunne byde velkommen til nye og gamle sjællandske deltagere.

Læseklub

KABBs læseklub har kørt godt og stabilt hen over året med i alt 7 samlinger (30/1, 21/3, 1/5, 2/6, 23/8, 9/10 og 14/11). De seks af samlingerne har været online på Zoom, den syvende blev afviklet i forbindelse med sommerstævnet. Vi lagde ud med tre romaner af Lynn Austin: Skyggejagt, I fortidens skygge og Alt bliver nyt. Så blev det til to bibelhistoriske romaner af Poul Hoffmann: Over alle ørne og Ingen nat før dæmring. Årets sidste to samlinger har været omkring romaner af Francine Rivers: Mesterværket og Ruth.

Vi kan se tilbage på nogle gode samlinger, og oplever at læseklubben skaber fornyet læseglæde og sætter nye mennesker i gang med at læse i det hele taget. Nogle bøger har været lettere at tale om end andre. Særligt Poul Hoffmanns romaner var en stor mundfuld. Vi tror læseklubben er kommet for at blive. De første samlinger i 2024 er allerede planlagt.

Generalforsamling

I forbindelse med sommerstævnet holdt KABB sin ordinære generalforsamling. Efter fremlæggelse af årsberetning og regnskaber for 2021 og 2022 var der valg til bestyrelsen.

Birthe Bräuner Haahr blev genvalgt. Carl Henrik Kristensen ønskede ikke at genopstille. Bettina Andersen, der tidligere har været suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen på den ledige plads. Da der ikke var opstillet kandidater til suppleantposten står denne vakant. Der var ikke indkommet forslag til drøftelse, men under eventuelt fik vi alligevel en god snak om KABBs arbejde og gode forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Birthe Bräuner Haahr som formand og Susanne Schmidt Laursen som næstformand

Kristeligt Lydbibliotek

For mange af KABBs brugere er lydbiblioteket den vigtigste aktivitet. Gennem mange år har biblioteket gjort det kristne budskab let tilgængeligt for mennesker med et synshandicap, og vi er ikke i tvivl om at dette tilbud er til glæde og velsignelse.

Vores 5 tilknyttede indlæsere har i 2023 indlæst 16 nye bøger, og gør et godt og vigtigt arbejde for KABB. Desværre er nedgangen i antallet af lånere fortsat i 2023, hovedsagelig fordi gennemsnitsalderen blandt vores lånere bliver højere og en del falder fra af den grund. Vi glæder os over alle vores lånere, spredt ud over hele Danmark samt Færøerne, og vil fortsat arbejde for, at lydbiblioteket bliver kendt og benyttet af flere.

PR og synlighed

Foruden arrangementerne i KABB er det i høj grad vores lydblad, der binder foreningen sammen. Også i 2023 er Kristeligt Lydblad udkommet 11 gange. Det sendes til medlemmer og bidragsydere på en CD eller på mail. Ole Blume redigerer og indlæser bladet, der hen over året er fyldt med indslag, der passer til årstiden eller kirkeåret, og som giver stof til eftertanke.

Foruden informationen internt i KABB er vi synlige ude i landet, dels gennem den daglige leders mødevirksomhed i det kirkelige landskab og dels gennem annoncering og lejlighedsvise artikler i en række blade. Vi annoncerer i Dansk Blindesamfunds medlemsblad, hvor vi også forsøger at få en lille omtale af vores arrangementer. Desuden bruger vi vores hjemmeside og Facebook-profil. Jeg vil gerne sige en særlig tak til alle jer, der i det daglige er ambassadører for arbejdet i jeres lokale sammenhænge. KABB har gennem hele sin levetid været afhængig af både blindes og seendes hjælp til at drive arbejdet.

Bestyrelsesmøder

I 2023 har bestyrelsen afholdt 4 møder. Fredag d. 3. februar og mandag 21. august mødtes vi på kontoret i Fredericia. Onsdag d. 21. juni og onsdag d. 25. oktober holdt vi møde online. Uanset om vi mødes fysisk eller online, får vi en god drøftelse af arbejdet på baggrund af den dagsorden og de bilag, der er sendt ud.

En stor tak

Jeg vil slutte årsberetningen med at rette en tak til foreningens 152 medlemmer og til alle, der på den ene og den anden måde støtter os og bruger vores tilbud. Tak at I er med til at gøre KABB til en levende forening. Jeg vil også sige tak til resten af bestyrelsen for samarbejde og for medleven. Tak til jer, der påtager jer det seje arbejde med at indlæse bøger for KABB. Tak til vores dygtige – og meget trofaste – kasserer, Steen Klejnstrup Sørensen, for endnu et års arbejde med regnskabet. Tak til KABBs daglige leder, Poul Arne Nyborg, der binder tingene sammen og fører mange af bestyrelsens beslutninger ud i livet.

Også i år vil jeg slutte min årsberetning med en tak til Gud, for hans hjælp og velsignelse i arbejdet. Med tanke på sommerstævnets tema om ”Solopgangen fra det høje” vil jeg minde om verset fra Første Johannesbrev kapitel 1 vers 7: ”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd”.

Fredericia, januar 2024

Birthe Bräuner Haahr, Formand